Coach & Fashion Foie Gras party – Emily Johnston with tote

Emily Fashion Foie Gras tote